January 21st, 2019 by catur.ppc@smjk.edu.my

Pengerusi:Ooi Siu Pei(S5A)

Naib Pengerusi:Ang Yan Xi,Charlene(S4H)

Setiausaha:Rebecca Tan Sze Chern(S5C)

Penolong Setiausaha:Vinnie Tiang Wen Ying(S4A)

Bendahari:Neoh Ying Rui(S5A)

Penolong Bendahari:Kiew Pei Xing(S4C)

Ketua Blog dan:Kelly Chan Yun Jie(S5G)

Papan Kenyataan

Penolong Blog dan:Ong Coshinne (K3B)

Papan Kenyataan

Ketua Kebersihan dan: Chin Mei Qi (K3A)

Projek Hijau

Wakil T3:Goh Min Xuan(K3E)

Wakil T2:Kee Lee Er(K2A)

Wakil T1:Low Yi Xuan(K1A)

February 23rd, 2018 by catur.ppc@smjk.edu.my

Pengerusi                     : Ooi Siu Pei (S4A)

Naib Pengerusi            : Ang Yan Xi, Charlene (K3K)

Setiausaha                   : Rebecca Tan Sze Chern (S4B)

Penolong Setiausaha : Vinnie Tiang Wen Ying (K3A)

Bendahari                    : Neoh Ying Rui (S4A)

AJK Kewangan            : Chua Jia-Tien (K3F)

Ketua Blog dan.           :Kelly Chan Yun Jie(S4F)

Papan Kenyataan           

Wakil T2                       : Chin Mei Qi (K2A)

Wakil T1                       : Ang An Jo (K1I)

February 19th, 2017 by catur.ppc@smjk.edu.my

Pengerusi: Loh Jing Lin (S5A)

Naib Pengerusi: Ooi Siu Pei (K3A)

Setiausaha: Wong Yi Chee (S5A)

Naib Setiausaha: Rebecca Tan Sze Chern                                   (K3B)

Bendahari: Sylvia Ching Kai Ling (S5F)

Naib Bendahari: Neoh Ying Rui (K3A)

Ketua Papan Kenyataan: Yeoh Wen (S5D)

Ketua Kebersihan: Koay Yi Lin (S5A)

Ketua Blog: Chan Min Mi (S5F)

Wakil Tingkatan 1: Chin Mei Qi (K1C)

Tingkatan 2: Charlene And Yan                                            Xi(K2L)

March 13th, 2016 by catur.ppc@smjk.edu.my

Pengerusi : Adeline Chuah Min Yong (S5D)

Naib Pengerusi : Loh Jing Lin (S4A)

Setiausaha : Jamie Teh May Shuen (S5B)

Naib Pengerusi : Wong Yi Chee (S4A)

Ketua Kebersihan : Lim Su Shen (S5C)

Ketua Blog : Ong Jia Rui (S5I)

Ketua Papan Kenyataan : Yeoh Wen (S4C)

Wakil Tingkatan 1 : Chua Jia-Tien

Wakil Tingkatan 2 & 4 : Rachel Tan Sze Jie (S4B)

April 24th, 2015 by catur.ppc@smjk.edu.my

Pengerusi: Oo Zhi Ling (S5E)

Naib Pengerusi: Adeline Chuah Min Yong (S4B)

Setiausaha: Chuah Yi Ning (S5C)

Penolong Setiausaha: Jamie Teh May Shuen (S4B)

Bendahari: Kelly Lim Pei Ying (S4A)

Penolong Bendahari: Loh Jing Lin (K3B)

Ketua Kebersihan: Lim Su Shen (S4B)

Ketua Papan Kennyataan: Png Qi Luo (S4A)

Wakil Tingkatan: Ooi Siu Pei (K1C)