January 21st, 2019 by catur.ppc@smjk.edu.my

Pengerusi:Ooi Siu Pei(S5A)

Naib Pengerusi:Ang Yan Xi,Charlene(S4H)

Setiausaha:Rebecca Tan Sze Chern(S5C)

Penolong Setiausaha:Vinnie Tiang Wen Ying(S4A)

Bendahari:Neoh Ying Rui(S5A)

Penolong Bendahari:Kiew Pei Xing(S4C)

Ketua Blog dan:Kelly Chan Yun Jie(S5G)

Papan Kenyataan

Penolong Blog dan:Ong Coshinne (K3B)

Papan Kenyataan

Ketua Kebersihan dan: Chin Mei Qi (K3A)

Projek Hijau

Wakil T3:Goh Min Xuan(K3E)

Wakil T2:Kee Lee Er(K2A)

Wakil T1:Low Yi Xuan(K1A)

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.