TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA

1. Pengerusi

 •  Mempengerusikan semua mesyuarat dan bertanggungjawab atas

kesempurnaan semua mesyuarat

 •  Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala keputusan yang

diputuskan diambil tindakan yang sewajarnya.

 •  Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari

semasa ke semasa.

2.  Naib Pengerusi

 • Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab

yang diberi.

 •  Mempengurusikan mesyuarat semasa ketiadaan pengerusi.
 •  Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari

semasa ke semasa.

3. Setiausaha

 •  Menguruskan hal-hal surat-menyurat.
 •  Mencatat dan menandatangani minit mesyuarat / laporan kegiatan .
 •  Mencatat kehadiran ahli
 •  Menyimpan dokumen yang berkaitan dengan persatuan.
 •  Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari

semasa ke semasa.

4.  Penolong Setiausaha

 •  Membantu setiausaha dalam menjalankan segala tugas dan

tanggungjawabnya.

 • Menjalankan tugas Setiausaha sewaktu ketiadaan Setiausaha.
 •  Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari

semasa ke semasa.

5. Bendahari

 •   Bertanggungjawab berkenaan dengan semua hal kewangan Persatuan
 •  Membuat dan menyimpan kira-kira berkenaan dengan semua perkara

kewangan dan bertanggungjawab atas kesahihannya.

 •  Menyediakan Penyata Kira-Kira bulanan dan tahunan serta

menandatanganinya.

 • Melaporkan kedudukan kewangan sekiranya diminta dalam mesyuarat

ahli jawatankuasa.

 •   Menyediakan Laporan Kewangan untuk diaudit dan dibentangkan dalam

Mesyuarat Agung.

 •  Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari

semasa ke semasa.

6. Penolong Bendahari

 • Menjalankan tugas-tugas Bendahari sewaktu ketiadaan Bendahari.
 •   Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari

semasa ke semasa.

7. Ahli Jawatankuasa

 •   Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang

dilaksanakan.

 •   Mempengerusikan biro sekiranya dilantik.
 •  Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari

semasa ke semasa.

8.  Pemeriksa Kira-Kira

 • Memeriksa, menyemak serta mengesahkan Laporan Kewangan tahunan

dan bertangungjawab ke atasnya.

 • Memastikan pengurusan kewangan diuruskan dengan betul.